fbpx

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

WWW.RAJKARAVANU.CZ

(dále jen „zprostředkovatel služby“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti zprostředkovatele služby a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o zprostředkování mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „zájemce(nájemce) a nabízející (poskytovatel vozidla nebo služby)“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na www.rajkaravanu.cz  dále je „internetový portál “).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí zprostředkovatelské smlouvy. Odchylná ujednání v smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a zprostředkovatelská smlouva se uzavírají v českém, anglickém a dalším jazyce.

II.

Informace o službách

 1. Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivé služby a její hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých inzerátů v katalogu internetového portálu. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení. Ceny inzerce zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém portálu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání zprostředkovatelské smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace inzerce umístěná v katalogu internetového portálu je informativního charakteru a zprostředkovatel služeb není povinen uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu ohledně těchto nabídek.
 3. V internetovém portálu jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s inzercí. Informace o nákladech spojených s inzercí a dodáním služeb uvedené v internetovém portále platí pouze v případech, kdy je služba v rámci území České republiky či Slovenska.
 4. Případné slevy z ceny služeb nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se zprostředkovatel služby se zájemcem jinak.
 5. Zprostředkovatel neručí, negarantuje ani nějak nezodpovídá za zájemce nebo poskytovatele služeb či majitele (osobní i firemní) vozidel a nabízených služeb.

III.

Objednávka a uzavření zprostředkování

 1. Náklady vzniklé zájemci či nabízejícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením zprostředkování (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí zájemce sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Zájemce či nabízející provádí objednávku zprostředkování těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém portálu,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si zájemce či nabízející vybere z nabídky inzerce, nabídku pronájmu (či služeb) a datum volného termínu.
 2. Před odesláním objednávky je zájemci či nabízejícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle zájemce zprostředkovatel služby kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU nebo REZERVACE. Údaje uvedené v objednávce jsou zprostředkovatel služby považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení zájemcem o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle zprostředkovatel služby zájemci či nabízejícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky zprostředkovatel služby. Zprostředkovatelská (zápůjční) smlouva je uzavřena až mezi majitelem (nabízejícím), který inzerci nabízí pomocí portálu www.rajkaravanu.cz  zájemcem při převzetí vozidla nebo služby . Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu zájemce i nabízejícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle zprostředkovatel služby zájemci potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou zájemce při objednání zadal. Toto potvrzení se zasílá také nabízejícímu. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky zprostředkovatel služby 
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže zprostředkovatel služby splnit, zašle zájemci na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh zprostředkování  nabídky zprostředkovatel služby na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté zprostředkovatel služby jsou závazné. Zájemce či nabízející může zrušit objednávku, dokud není zájemci či nabízejícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky zprostředkovatel služby . Zájemce či nabízející může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email zprostředkovatel služby uvedený v těchto obchodních podmínkách. To samé platí i o nabízejícím, který může za stejných podmínek zrušit objednávku.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně zprostředkovatel služby při uvedení ceny zboží v internetovém portálu, nebo v průběhu objednávání, není zprostředkovatel služby povinen službu zprostředkovat. Zprostředkovatel služby informuje zájemce o chybě bez zbytečného odkladu a zašle zájemci na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh zprostředkování, kdy je v takovém případě potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu zprostředkovatel služby.
 7. Datumy rezervace a dostupnost (i časovou) si nabízející řeší sám ve svém zákaznickém účtu.

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace zájemce či nabízejícího provedené v internetovém portále může zájemce i nabízející přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může zájemce provádět objednávání zprostředkování nájmu či služeb. To samé platí i pro nabízejícího.
 2. Nabízející získá registrací online administrační účet, rezervační systém včetně kalendářů s možností importu i exportu dat rezervací, správu rezervací, správu příjmů i výplat a dalších fin. operací, možnost vidět informace o zájemci o rezervaci, možnost hodnotit uživatele a vnitřní systém pro zprávy mezi uživateli a administrátorem.
 3. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je zájemce i nabízející povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zájemce i nabízející při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zájemcem i nabízejícím v zákaznickém účtu a při objednávání služeb i zprostředkovaní jsou zprostředkovatel služby považovány za správné.
 4. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zájemce i nabízející je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. zprostředkovatel služby nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 5. Zájemce i nabízející není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 6. Zprostředkovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když zájemce či nabízející svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 7. Zájemce či nabízející bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zprostředkovatel služby , popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.

Platební podmínky

 1. Cenu za zprostředkování rezervace: 0,- Kč. Cena za a vystavení klasické (či firemní) inzerce: 0,- Kč.
 1. V případě, že si nabízející objedná a uhradí přes své webové rozhraní ve svém zákaznickém účtu DOPORUČENOU nabídku za cenu 99,- Kč, zobrazí se jeho nabídka na pronájem vozidla nebo služeb přednostně před ostatními nabízejícími po dobu 30 dnů.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek zájemce uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet č. 279056158/0300 vedený u ČSOB zprostředkovatele.
 4. Zákazník (zájemce o rezervaci) neplatí žádné poplatky nebo % z celkové ceny zprostředkovateli (portálu www.rajkaravanu.cz), jako potvrzení rezervace a provize za zprostředkování rezervace. Veškeré platby platí zákazník majiteli inzerované nabídky, o kterou zákazník projevil zájem při předávání vozidla (stanu, lodě, atd.) Portál www.rajkaravanu.cz neúčtuje žádné poplatky, provize apod. od zákazníků či inzerentů, vyjma zvýrazněné inzerce viz. bod 1.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je zprostředkovatel služby povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 6.  Nabízející (inzerent) může inzerovat neomezené množství vozidel, karavanů, lodí atd. 
 1. Zprostředkovatel portálu www.rajkaravanu.cz neodpovídá za: 
  – jednotlivé nabídky inzerentů
  – finanční transakce mezi zákazníkem (ten kdo poptává rezervaci) a inzerentem (ten kdo nabízí své služby – vozidlo, stan, člun atd).
  – další poplatky nabízejícího (, které může vyžadovat při předání vozu nebo služeb)
  – deposit (zálohu), kterou může vyžadovat při předání vozu nebo služeb
  – další poplatky, které nejsou uvedeny v inzerci (pokud je nabízející vyžaduje)
  – storno poplatky 
  – a další poplatky, kterou mohou nastat při využívání vozů nebo služeb zájemcem či nabízejícím

VI.

Odstoupení od zprostředkování, práva z vadného plnění, reklamace a další důležité informace

 1. Zájemce či nabízející má právo od zprostředkování odstoupit, kdy by měl informovat o tomto skutku provozovatele portálu elektronickou poštou.
 2. Zprostředkovatel (provozovatel portálu www.rajkaravanu.cz) nezodpovídá ani neručí za:
 • technický stav, stav, vybavení, provoz, povinného pojištění, dalšího pojištění a zákonných podmínek, dále pak funkčnost jednotlivých vozidel a služeb, které nabízí nabízející na portálu nebo které vrací zákazník po uplynutí sjednané doby vypůjčení,
 • záruk a obchodních podmínek, které mezi sebou uzavřou zájemci a nabízející vlastní vůlí,
 • storno poplatky, reklamace a vratky, které zájemce prostřednictvím portálu zaplatil nabízejícímu nebo které zájemce u nabízejícího nárokuje,
 • funkčnost a nakládání s daty platebních bran Stripe a Paypal či jiné, která se na portále poskytuje,
 • poplatků za pokuty a cestovní pojištění či připojištění, způsobené dopravní nehody, krádeže, přerušení cest, poškození, vandalismu, nemocí, přepravované osoby a věcí a dalších hrozících nebezpečí a škod způsobené zájemci či nabízejícími,
 • předání a vrácení vozidel nebo služeb,
 • přepravy zájemců a jejich cest v tuzemsku i zahraničí,
 • vztah, který mezi sebou uzavírá zájemce a nabízející,
 • kvalitu poskytovaných služeb a potřeb strany nabízejícího,
 • pravdivost a aktuálnost uveřejněné inzerce avšak, pokud se zprostředkovatel dozví, že inzerce porušuje pravidla nebo zákon, může takový inzerát vymazat bez předchozího upozornění toho, kdo inzerát zadal a to platí i v případě, že reference na nabízejícího inzerenta budou vesměs záporné
 • jakékoliv újmy i zdravotní újmy, způsobené dopravními či jinými nehodami,
 • dostupnost služeb, které portálu poskytuje dodavatel hostingu a technického zázemí.
 1. Veškerá inzerce je veřejná, každý inzerent (nabízející) vkládá inzerci na vlastní vědomí a svědomí a prohlašuje, že informace, obrazová média, video a texty jsou výhradně v jeho majetku a souhlasí, že odpovídá za obsah správnosti inzerce.
 2. Veškeré nárokované reklamace či žádosti o storna a vratky si vyřizuje zájemce sám mezi ním a nabízejícím.

VII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty jedu@rajkaravanu.cz

VIII.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi zprostředkovatel služby a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. zprostředkovatel služby je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi zprostředkovatelem služby a kupujícím či nabízejícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený zprostředkování obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. zprostředkovatel služby není ve vztahu ke zájemci či nabízejícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám zprostředkovatel služby , zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží zprostředkovatel služby . Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu zprostředkovatel služby .
 4. Zprostředkovatel služby nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu  nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zájemce či nabízející nesmí při využívání internetového portálu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Zájemci či nabízející tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Znění obchodních podmínek může zprostředkovatel služby měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2021 

Hledat

Duben 2024

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Květen 2024

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Typ
Cena
Vybavení
Hledat

Duben 2024

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 Guests

Porovnat nabídky

Porovnat

Compare experiences

Porovnat